Nasi Klienci

Pro Eco De­sign

projekt strony www, identyfikacja wizualna,  projekty graficzne
Pro Eco De­sign jest au­tor­ską pra­cow­nią ar­chi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu i wnętrz za­an­ga­żo­wa­ną w pro­mo­wa­nie idei zrów­no­wa­żo­ne­go de­si­gnu po­le­ga­ją­ce­go na rów­no­wa­że­niu ogro­mu czyn­ni­ków ma­ją­cych nie­wy­mier­ny wpływ na ja­kość ży­cia lu­dzi po­przez wy­ko­rzy­sty­wa­nie w pro­ce­sie twór­czym uni­kal­nych i in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań, bę­dą­cych klu­czo­wy­mi w kre­owa­niu prze­strze­ni do­sto­so­wa­nych swą funk­cją tak by jed­no­cze­śnie słu­żyć czło­wie­ko­wi i od­dzia­ły­wać ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne.

Naszym zadaniem było:

→  zaprojektowanie i wdrożenie strony firmowej
→  zaprojektowanie logo
wykonanie projektów graficznych

proecodesign.pl

 

 

 


strona Pro Eco Design